MeerJarenOnderhoudsPlan

Als gecertificeerd VvE-beheerder (NEN-EN-ISO 9001) zijn we gewend de lat hoog te leggen, ook op bouwkundig gebied. Dat verwacht u immers van ons. Met het speciaal voor dit doel ontworpen pakket O-Prognose stellen onze bouwkundigen een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) op voor uw VvE. Het MJOP omvat een periode van 30 jaar. Dit plan vormt de basis voor de jaarlijkse reservering die voor het planmatig onderhoud moet worden opgenomen in de begroting. Het geeft bovendien een liquiditeitsprognose voor de komende jaren. Dat biedt u de mogelijkheid om te sturen op uw financiële middelen, zodat er geen tekorten ontstaan. Het volgende stappenplan wordt afgelopen:

 1. Inventarisatie
  Aan de hand van een inventarisatielijst stellen we vast welke bouwkundige onderdelen en technische installaties in uw gebouw aanwezig zijn. Daarna maken we een overzicht van de uit te voeren bewerkingen en/of werkzaamheden.
 2. Besteklijst
  We stellen een besteklijst samen van:
  • de bewerking en/of werkzaamheden (element)
  • de locatie van de bewerking en/of werkzaamheden (element)
  • de hoeveelheden, eenheden en prijzen per eenheid
  • de percentages van de totaal uit te voeren werkzaamheden per onderdeel
  • de werkzaamheden in het eerste uitvoeringsjaar en de frequentie waarmee de werkzaamheden moeten worden herhaald
  • de urgentie van de werkzaamheden.
   Daarmee hebt u een overzicht van de werkzaamheden per onderdeel en per bewerking.
 3. Technische inspectie
  In overleg met het bestuur en/of de technische commissie maakt de bouwkundige een afspraak voor de inspectiedatum. Tijdens en na de inspectie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • inventarisatie van bestaande gegevens
  • inventarisatie en inspectie ter plaatse waarbij de huidige staat van onderhoud van het complex wordt opgenomen
  • maken van overzichtsfoto’s en het beschrijven van eventueel aanwezige gebreken
  • opstellen van adviezen om de geconstateerde gebreken te verhelpen of op te lossen
  • controle/aanvulling van de inventarisatielijst
  • controle/aanvulling van de besteklijst.
  • U krijgt de nodige aanbevelingen, waarbij prioriteiten worden vastgesteld.
 4. Opstellen van het MJOP
  • opvragen van offertes
  • uitwerken van de verzamelde gegevens
  • invoeren van de gegevens in het MJOP (afschrijvingsschema op basis van 30 jaar)
  • verwerken en controleren van de data.
 5. Rapportages
  • bespreken van het concept-plan met het bestuur en/of de technische commissie
  • opstellen van de definitieve rapportage
  • toezenden van het plan in rapportvorm aan het bestuur en alle eigenaren
  • toelichten van het MJOP in de eerstvolgende vergadering van eigenaars (indien gewenst)
  • jaarlijks opstellen van de uitgaven voor groot onderhoud voor het komende jaar
  • verwerken van deze uitgaven in de VvE-begroting voor het komende jaar.
 6. Updates
  • tweejaarlijks uitvoeren van een her-inspectie. Aan de hand van deze inspectie wordt het MJOP geactualiseerd.
 7. Onze aantrekkelijke voorwaarden
  • Wij starten de werkzaamheden na schriftelijke opdracht van het bestuur.
  • Het genoemde bedrag is inclusief reis- en verblijfkosten.
  • De aanbieding is drie maanden geldig.
  • De kosten voor de tweejaarlijkse update van het MJOP zijn cijfermatig in het MJOP verwerkt.
  • Het tijdstip van uitvoering wordt in onderling overleg bepaald.
  • De facturering vindt plaats volgens onderstaand betalingsschema (uitgedrukt in percentages):
  • 50% na de technische inspectie
  • 50% na gereedkomen van het concept-MJOP.