Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Intrema bv (KvK : 32071222) gevestigd te Scherpenzeel (Gelderland).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Naar aanleiding van de beheerovereenkomst die met uw VvE is afgesloten, verwerken wij persoonsgegevens van u. Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • bankrekeningnummer,
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Verwerkingsdoelen alsook rechtmatige grondslag
Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • het nakomen van onze verplichtingen uit de beheerovereenkomst,
 • het afhandelen van uw betaling/incasso,
 • verzenden van nieuwsbrief en/of nieuwsberichten,
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld.

Delen met anderen
Zonder uw toestemming verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beheerovereenkomst die wij met uw VvE hebben afgesloten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de beheerovereenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/of persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de bovenstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) te anonimiseren (door deze bijvoorbeeld zwart te markeren). Wij zullen zo snel mogelijk, docht uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact op met ons via office@intrema.nl of per telefoon via nummer 033-2778542.

Wijziging van de privacyverklaring
Wij passen ons privacy beleid (indien nodig) van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.